Languages

   Download App

Live Sai Darshan - Video Popup

Live Sai Darshan - Video Popup

Suresh Kashinath Haware
Dr. Suresh Kashinath Haware Chairman
deepak muglikar
Shri Deepak Madukar Muglikar (IAS) Secretary & Chief Executive Officer
Mohan Motiram Jaykar
Adv.Mohan Motiram Jaykar Member
Rajendra Rajabali Singh
Dr.Rajendra Rajabali Singh Member
Bhausaheb Rajaram Wackchaure
Shri Bhausaheb Rajaram Wackchaure Member
Bipindada Shankarrao Kolhe
Shri Bipindada Shankarrao Kolhe Member
Mrs. Archanatai Uttamrao Kote Patil
Mrs. Archanatai Uttamrao Kote Patil President, Shirdi Nagar Panachayat Ex-officio Member