Languages

  Download App

Work Tenure

Work Tenure

ट्रस्टचे व्यवस्थापन हे चॅरिटी कमिशनर महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाली होते आणि विश्वस्त मंडळाने त्यांची नियुक्ती सन 1984 पासून ऑगस्ट, 2004 पर्यंत केली होती. विश्वस्त समितीची स्थापना झाल्यानंतर मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष

मा. अध्यक्ष

क्रमांक नाव पद कालावधी
1 श्री स्व.डॉ.पी.के.सावंत 16/08/1984 to 04/06/1988
2 श्री मोहनराव पाटील IAS 05/06/1988 to 31/08/1989
3 श्रीमती प्रोफेसर डी. लेखा पाठक 01/09/1989 to 31/08/1994
4 श्री डी.एम. सुकथणकर IAS (Retd.) 01/09/1994 to 31/08/1999
5 श्री डी.एम. सुकथणकर IAS (Retd.) 01/09/1999 to 24/08/2004