Languages

  Download App

श्रीरामनवमी उत्‍सव-२०२४ ची तयारी पुर्ण

श्रीरामनवमी उत्‍सव-२०२४ ची तयारी पुर्ण

शिर्डी – श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) च्या वतीने सालाबाद प्रमाणे यावर्षी मंगळवार दिनांक १६ एप्रिल ते गुरुवार दिनांक १८ एप्रिल २०२४ याकाळात श्रीरामनवमी उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. श्रीरामनवमी उत्सवाची तयारी पुर्ण झाली असून मुंबई येथील व्दारकामाई मंडळाच्या वतीने आकर्षक विद्युत रोषणाई व ४ नंबर प्रवेशव्दाराचे आतील बाजुस श्रीराम प्रभूंचा भव्य काल्पनिक देखावा उभारण्यात आला आहे. बैंगलुरु येथील दानशुर साईभक्त व्यंकटे सुब्रमण्यन यांच्या देणगीतून आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात येणार आहे. तसेच उत्सवकाळात विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. श्री गाडीलकर म्हणाले, श्रीरामनवमी उत्सवाची सुरुवात १९११ मध्ये श्री साईबाबांचे अनुमतीने करण्यात आली. तेंव्हापासून प्रतीवर्षी हा उत्सव मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात शिर्डी येथे साजरा केला जातो. उत्सवात होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेवून दर्शनाची व्यवस्था सुखकर व्हावी, तसेच भाविकांचे उन्हापासुन संरक्षणाकरीता मंदिर परिसरात, मंगल कार्यालय व साईनगर मैदान आदी ठिकाणी सुमारे ११ हजार ५०० चौ.फुट मंडप उभारण्यात आलेले आहेत. तसेच साईभक्तांच्या अतिरिक्त निवासव्यवस्थे करीता साईबाबा भक्तनिवासस्थान (५०० रुम), साईधर्मशाळा व साईनगर मैदान याठिकाणी सुमारे ३६ हजार ५७० चौ.फुट बिछायत व कनातीसह मंडपाची उभारणी करण्यात आलेली असून यामध्ये विद्युत, पाणी पुरवठा, स्वच्छतागृह व सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आलेली आहे. याबरोबरच मुंबई व परिसरातून पालखी सोबत येणा-या पदयात्रींची निवा-याची सोय सुयोग्य होण्यासाठी संस्थानच्या वतीने मुंबई ते शिर्डी महामार्गावरील खर्डी, गोलभान, कसारा बायपास, लतिफवाडी, घोटी, सिन्नर , खोपडी, पांगरी, वावी, पाथरे, दुशिंगवाडी, मलढोन व झगडे फाटा आदी ठिकाणी असलेले पालखी थांब्याच्या ठिकाणी सुमारे ०१ लाख १६ हजार चौ.फुट कापडी मंडप कनात बिछायतीसह उभारण्यात आलेले असून यामध्ये विद्युत व पाणी पुरवठ्याची सोय करण्यात आलेली आहे. पालखी पदयात्री यांचे सुलभ प्रवासाकरीता कोपरगांव येथील वाल्मीकराव कातकडे बंधु यांनी विनामुल्य १० पाण्याचे टॅंकर चालकासह दिलेले असून याकरीता संस्थानच्या वतीने इंधन खर्च व देखरेखीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच पालख्या शिर्डी येथे आल्यानंतर पदयात्रींची साई धर्मशाळा येथे नाममात्र दरात निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सिन्नर ते शिर्डी या मार्गावर पदयात्रींना आवश्यकतेनूसार तातडीची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी श्री साईबाबा संस्थान रूग्णालयाच्या वतीने फिरते वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले आहे. तसेच संस्थानच्या वतीने उन्हाळयाच्या कालावधीत साईभक्तांच्या सोयीसाठी मंदिर परिसर, साई प्रसादालय व भक्तनिवासस्थान परिसरात ताडपत्रीचे छत असलेले उन्हाळी कापडी मंडप ही उभारण्यात आलेले आहेत. उत्सव काळात श्री साईप्रसादालयात अंदाजे २ लाखाहून अधिक साईभक्त प्रसाद भोजन घेतील असे नियोजन करणेत आलेले आहे. तीन दिवस उत्सवात वेगवगळे मिष्ठान्न प्रसाद भोजनात देणेत येणार आहे. दर्शनरांगेत व परिसरात भक्तांना चहा, कॉफी व दुध सुलभतेने मिळावे यासाठी साई कॉम्प्लेक्स, साईआश्रम, धर्मशाळा, भक्तनिवासस्थान (५०० रुम), व्दारावती भक्तनिवासस्थान तसेच साई उद्यान इमारत परिसर, नविन दर्शनरांग, शांतीनिवास इमारतीतील दर्शनरांगेत तळमाळा व पहिल्या माळ्यावर चहा व कॉफीची अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच गुरुस्थान मंदिरासमोर दिक्षीत वाडा, नविन दर्शनरांग, शांतीनिवास इमारत दर्शनरांग, मारुती मंदिराशेजारील श्री साईबाबा समाधी मंदिर शताब्दी मंडप, श्री साईआश्रम (१००० रुम) व श्री साईप्रसादालय आदी ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्र सुरु राहणार असून या ठिकाणी तातडीच्या वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहीका ही तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. भाविकांना श्रींच्या दर्शनासाठी येणे-जाणेकरीता श्री साईआश्रम, श्री साईबाबा भक्तनिवासस्थान, श्री साई धर्मशाळा व श्री साईप्रसादालय आदि ठिकाणाहुन संस्थानच्या जादा बसेसची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. उत्सव कालावधीत भक्तांना प्रसाद लाडू पॅकेट सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी १६५ क्विंटलचा बुंदी/लाडु प्रसाद तयार करण्यात येणार असुन श्री साईनाथ मंगल कार्यालय, गेट नंबर १ चे जवळ, मारुती मंदिराशेजारी साईकॉम्प्लेक्स, श्री साईप्रसादालय, सेवाधाम इमारत, शिर्डी विमानतळ व सर्व निवासस्थाने आदी ठिकाणी लाडू विक्री केंद्र उभारण्यात आलेले आहेत. तसेच आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त लाडू विक्री केंद्र उभारण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. तसेच श्रीरामनवमी उत्सवानिमीत्त समाधी मंदिर व मंदिर परिसरात, व्दारकामाई, चावडी व गुरुस्थान या ठिकाणी बैंगलुरु येथील दानशुर साईभक्त वेंकटा सुब्रमण्यम यांच्या देणगीतून आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई येथील व्दारकामाई मंडळाच्या वतीने आकर्षक विद्युत रोषणाई भव्य काल्पनिक देखावा उभारण्यात येत आहे. याबरोबरच उत्सव काळात विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. तसेच मंदिर परिसर व शिर्डी परिसरात बंदोबस्त चोख ठेवण्यासाठी संस्थान सुरक्षा विभागाचे संरक्षण कर्मचारी, पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, शिघ्र कृतीदल पथक, बॉम्ब शोधक पथक तैनात करण्यात आले आहे. याबरोबरच श्री साईबाबा संस्थान, पोलिस प्रशासन व शिर्डी नगरपंचायत यांचे संयुक्त अतिक्रमण व दलाल प्रतिबंधक पथक ही सज्ज ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच उत्सव कालावधीत विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून दिनांक १६ एप्रिल रोजी सायं.०४.०० ते ०६.०० यावेळेत ह.भ.प. विक्रम नांदेडकर, गोरटे यांचा कीर्तन कार्यक्रम, दुपारी ०२.०० ते ०३.३० वा. यावेळेत पं.ह.भ.प. देवरावजी कुळमेथे महाराज, नाशिक रोड यांचा साई महिमा गुणगाण कार्यक्रम, दुपारी ०३.४५ ते ०५.३० वा. यावेळेत सौ.पद्मावती गोविंद पारेकर, निनाद ग्रुप, पुणे यांचा साईभजने व भक्तीगीतांचा कार्यक्रम व रात्रौ ०७.३० ते ०९.३० यावेळेत मिराज इव्हेंटस्, नवी मुंबई यांचा साई भजन संध्या कार्यक्रम होणार आहे. दिनांक १७ एप्रिल रोजी सकाळी १०.०० ते १२.०० यावेळेत ह.भ.प. विक्रम नांदेडकर, गोरटे यांचा कीर्तन कार्यक्रम, दुपारी ०३.३० ते ०५.३० वा. यावेळेत डॉ. लता सुरेंद्र, मुंबई यांचा आयना, प्रभु रामाचा महाकाव्य प्रवास हा कार्यक्रम व रात्रौ ०७.३० ते ०९.३० यावेळेत श्री. विजय साखरकर, साईसेवा नृत्योत्सव, मुंबई यांचा साईस्वर नृत्योत्सव कार्यक्रम होणार आहे. दिनांक १८ एप्रिल रोजी सकाळी १०.०० ते १२.०० यावेळेत ह.भ.प. विक्रम नांदेडकर, गोरटे यांचे काल्याचे कीर्तन कार्यक्रम, दुपारी ०३.३० ते ०५.३० वा. यावेळेत डॉ. प्रसाद श्रीराम चौधरी, जालना यांचा अभंगवाणीचा कार्यक्रम व रात्रौ ०७.३० ते ०९.३० यावेळेत अलोक मिश्रा, साई आस ट्रस्ट, दिल्ली यांचा साई भजनसंध्या कार्यक्रम होणार आहे. दिनांक १६ एप्रिलचा कीर्तन कार्यक्रम हे समाधी मंदिराच्या उत्तर बाजुच्या स्टेजवर होईल व दिनांक १७ आणि १८ एप्रिलचा कीर्तन कार्यक्रम मारुती मंदिराशेजारील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपाच्या स्टेजवर होणार आहे. तर निमंत्रित कलाकारांचे कार्यक्रम मारुती मंदिराशेजारील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपाच्या स्टेजवर होणार असल्याचे ही श्री.गाडीलकर यांनी सांगितले. या वर्षीचा श्री रामनवमी उत्सव यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी संस्थानचे तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, समिती सदस्य तथा जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम हुलवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानचे सर्व प्रशासकीय अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख व सर्व कर्मचारी प्रयत्नशिल आहे.
Undefined
मुंबई येथील व्दारकामाई मंडळाच्या वतीने आकर्षक विद्युत रोषणाई व ४ नंबर प्रवेशव्दाराचे आतील बाजुस श्रीराम प्रभूंचा भव्य काल्पनिक देखावा उभारण्यात आला आहे. बैंगलुरु येथील दानशुर साईभक्त व्यंकटे सुब्रमण्यन यांच्या देणगीतून आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात येणार
Saturday, April 13, 2024 - 16:00