Languages

   Download App

News

News

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने कोव्‍हीड-१९ चे संदर्भीत सर्व नियमांचे व मार्गदर्शक नियमांचे पालन करून लाडू प्रसाद उत्‍पादन पुन:श्‍च प्रायोगिक तत्‍वावर सुरू करण्‍यात आलेले असुन श्रीं चे दर्शनासाठी येणा-या भाविकांना दर्शन झालेन

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने कोव्‍हीड-१९ चे संदर्भीत सर्व नियमांचे व मार्गदर्शक नियमांचे पालन करून लाडू प्रसाद उत्‍पादन पुन:श्‍च प्रायोगिक तत्‍वावर सुरू करण्‍यात आलेले असुन श्रीं चे दर्शनासाठी येणा-या भाविकांना दर्शन झालेन

March 7th, 2021

शिर्डी -

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीच्‍या वतीने कोव्‍हीड-१९ चे संदर्भीत सर्व नियमांचे व मार्गदर्शक नियमांचे पालन करून लाडू प्रसाद उत्‍पादन पुन:श्‍च प्रायोगिक तत्‍वावर सुरू करण्‍यात आलेले असुन श्रीं चे दर्शनासाठी येणा-या भाविकांना दर्शन झालेनंतर दर्शन रांगेत अंदाजे ५० ग्रॅम वजनाचा ०१ बुंदी लाडू प्रसाद रूपाने विनामुल्‍य वाटप करण्‍यास सुरूवात करण्‍यात आलेली आहे.

श्री साईबाबा संस्‍थानच्‍या मार्फत सन १९९० पासुन श्री क्षेत्र शिर्डी येथे येणारे साईभक्‍तांना तिरुपती देवस्थानाच्‍या धर्तीवर साजुक तुपातील व खिसमीस, काजू, बदाम, विलायची आदिंचा समावेश करुन बुंदीच्‍या लाडूची प्रसाद स्‍वरुपात विक्री केली जाते. तसेच १५ ऑगस्‍ट २०१३ पासुन श्रींचे दर्शनासाठी येणा-या साई भक्‍तांना दर्शनरांगेमध्‍ये ५० ग्रॅम वजनाचे सुटी बुंदी प्रसाद पाकीट प्रसाद रूपाने मोफत वितरीत करण्‍यात येत होते. जगभरात, देश व राज्‍यात आलेल्‍या कोरोना व्‍हायरसच्‍या संकटामुळे प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना म्‍हणून शासनाच्‍या वतीने लॉकडाऊन करुन दिनांक १७ मार्च २०२० पासून श्री साईबाबांचे समाधी मंदिर साईभक्‍तांना दर्शनासाठी बंद करण्‍यात आलेले होते. त्‍यामुळे सशुल्‍क लाडू प्रसाद पाकीट विक्री व दर्शनरांगेतील विनामुल्‍य बुंदी प्रसाद पाकीट वितरण पुर्णत: बंद करण्‍यात आले होते.

दिनांक १४ नोव्‍हेंबर २०२० रोजी राज्‍य शासनाच्‍या आदेशान्‍वये दिनांक १६ नोव्‍हेंबर पासून श्री साईबाबांचे समाधी मंदिर भाविकांच्‍या दर्शनासाठी काही अटी/शर्तींवर खुले करण्‍यात आलेले आहे. तसेच कोव्‍हीड-१९ चे संदर्भीत सर्व नियमांचे व मार्गदर्शक नियमांचे पालन करून लाडू प्रसाद उत्‍पादन पुन:श्‍च प्रायोगिक तत्‍वावर सुरू करण्‍यात आलेले आहे. त्‍यानुसार शनिवार दि.०६ मार्च २०२१ रोजी पासुन श्री साईबाबांच्‍या समाधीच्‍या दर्शनासाठी येणा-या भक्‍तांना दर्शन झालेनंतर दर्शन रांगेत सुटी बुंदी प्रसाद पाकीटाऐवजी अंदाजे ५० ग्रॅम वजनाचा ०१ बुंदी लाडू प्रसाद रूपाने पाकिटातुन विनामुल्‍य वितरीत करण्‍यास सुरुवात करण्‍यात आलेली आहे. सदरचा लाडू अत्‍यंत शास्‍त्रोक्‍त पध्‍दतीने करण्‍यात येत असून त्‍याचा वापर भक्‍तांनी प्रसाद म्‍हणुन त्‍वरीत सेवन करावा. त्‍याचा वापर २४ तासाचे आत करण्‍यात यावा.

सध्‍या दर्शनरांगेमध्‍ये वितरीत करणेत येणारा बुंदी लाडू प्रसाद हा सुधारीत पद्धतीने तयार करण्‍यात आलेला असुन भक्‍तांना त्‍याची प्रदीर्घ काळापासून प्रतिक्षा व मागणी देखील होती.

Recent News