Languages

  Download App

Archived Tenders 2024

Archived Tenders 2024

क्रमांक Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 ELECTRIC LIGHTING DECORATION ON VARIOUS BUILDINGS FRONT SIDE FOR GURUPORNIMA FESTIVAL -2024 (PERIOD DT.20-07-2024 TO 22-07-2024) OF SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI Quotation 08/07/2024 PDF
2 लेखाशाखे करिता व्हाऊचर्स, विशिष्ठ देणगी फॅार्म्स व इतर किरकोळ छपाईकामी दरपत्रक मागणी 05/07/2024 PDF
3 नवीन पेशंट ड्रेस खरेदिकामी निविदा Quotation 04/07/2024 PDF
4 Quotation for Purchase of 12V-18 AH SMF Battery Quotation 03/07/2024 PDF
5 Purchase of Schiller Patient Monitor Compatible Accessories. Quotation 02/07/2024 PDF
6 सायन्‍स मटेरिअर कोटेशन / दरपत्रक मागणी बाबत Quotation 02/07/2024 PDF
7 Quotation for Supply of Quality Assurance test service for Radiology Equipment’s Quotation 02/07/2024 PDF
8 पावसाळयाचे कालावधीसाठी तसेच श्री गुरुपौर्णिमा उत्सव -२०२४निमित्त साईभक्तांचे सिुवधेकरीता मंडप व इतर आनुषंगिक व्यावस्था उभारणेकामी. E-Tender 02/07/2024 PDF Click
9 श्री साईप्रसादालयातील डिश वॉशर मशीन करिता एक्झॉस्ट डक्ट बसविणे कामी कोटेशन देण्याबाबत Quotation 28/06/2024 PDF
10 Quotation for purcahse of Plumbing G.I. Material Quotation 28/06/2024 PDF
11 QUOTATION FOR ADOBE CREATIVE CLOUD AND SKETCH. Quotation 28/06/2024 PDF
12 Quotation invited for Printing Udi-Prasad envelop Quotation 25/06/2024 PDF
13 श्री साईबाबा संस्थान मार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व सेवासुविधांची साई भक्तना माहिती होणेकामी माहितीपट (documentory) तयार करणेकामी कोटेशन पत्र देणे बाबत Quotation 25/06/2024 PDF
14 Notice Inviting Quotation for Providing and Fixing 80mm thick Paving Block near Bus Waiting Shed at Shri Sai Prasadalya for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 25/06/2024 PDF
15 Notice Inviting Quotation for Providing and Fixing PVDF Double Coated Tensile Fabric of 750 GSM for Existing Bus Waiting Shed at Shri Sai Prasdalaya for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.. Quotation 25/06/2024 PDF