Languages

  Download App

Tender Archived - 12/2022

Tender Archived - 12/2022

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 स्लाइडिंग गेट तयार करून बसवणे कामी कोटेशन देणेबाबत Quotation 31/12/2022 PDF
2 Quoatation for Purchase of Sodium Diatrizoate & T.Tube for Shri Saibaba & Sainath Hospital,Shirdi Quotation 30/12/2022 PDF
3 Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi Inviting Applications for Appointment as “INCOME TAX CONSULTANT” Audit Firm for the F.Y. 2022-23 to F.Y. 2024-25 (3 Years) Notice 30/12/2022 PDF
4 Purchase of Tablet, Injection, Syrup, Ointment, Drop For Shri Saibaba & Sainath Hospital For The Year 2022-23. E-Tender 30/12/2022 PDF Click
5 श्री साईबाबा हॉस्पिटल (सुपर स्पेशलिटी )येथे औषध दुकान चालवणे विषयी ई-निविदा E-Tender 30/12/2022 PDF Click
6 डिजीटल डयुप्‍लीकेटर मशिन खरेदी कामाचे दरपत्रक (कोटेशन) बाबत Quotation 30/12/2022 PDF
7 एम.एस. स्क्वेअर जाळी खरेदी करणे कामी कोटेशन देणेबाबत Quotation 30/12/2022 PDF
8 संस्थान मालकीच्या विविध क्षेत्रात ट्रॅक्‍टरच्या सहाय्याने मशागतीचे काम करून घेणे बाबत Quotation 30/12/2022 PDF
9 संस्थान मालकीच्या विविध जमिनीमध्ये जे.सी.बीच्या सहाय्याने कामे करून घेणे कमी वार्षिक दर पत्रक देणेबाबत Quotation 30/12/2022 PDF
10 शैक्षणिक संकुलाचे सन 2022 ते 2023 चे वार्षिक स्नेहसंमेलन याकरिता व प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमाकरिता साऊंड सिस्टम व्यवस्था ऑपरेटर सह भाडेतत्त्वावर पुरविणे काढून सीलबंद कोटेशन / निविदा मागवणे बाबत Quotation 29/12/2022 PDF
11 QUOTATION For Comprehensive Annual Maintenance Contract of Air Ventilation System & Exhaust System Installed at Sai Prasadalaya of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 29/12/2022 PDF
12 QUOTATION For Comprehensive Annual Maintenance Contract of Air Ventilation System & Exhaust System Installed at Sai Prasadalaya of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 29/12/2022 PDF
13 Quotation For Comprehensive Annual Maintenance Contract of Precision Type A.C. Plant Installled in Saitech Data Centre of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 29/12/2022 PDF, PDF
14 सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये संस्थांना कडील दैनंदिन वापराने खराब झालेल्या रिकामे तेल तुपाचे लहान-मोठे तोंडाचे खराब व चांगले डबे विक्री करणे कामी ई-निविदा मागवणेबाबत E-Tender 29/12/2022 PDF Click
15 श्री साईबाबा महाविद्यालय-पाठ्यपुस्तके खरेदी करीता दरपत्रक मागणी बाबत Quotation 27/12/2022 PDF, PDF, PDF, PDF, PDF