Languages

   Download App

Tender Archived - 06/2019

Tender Archived - 06/2019

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 श्री साईबाबा संस्थान विश्‍वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांना कंत्राटी पध्‍दतीने अकुशल / कुशल व इतर कर्मचारी पुरविणेबाबत... Corrigendum 29/06/2019 PDF Click
2 purchase of Stainless Steel Dustbins Quotation 29/06/2019 PDF
3 श्री साईबाबा महाविद्यालय- विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी....दरपत्रक मागणी Quotation 28/06/2019 PDF
4 टायर्स रिमोल्‍डींग कामाचे वार्षिक दर निश्चिती करणे कामी फेर दरपत्रक Quotation 28/06/2019 PDF
5 Biomethanation plant Corrigendum 26/06/2019 PDF Click
6 Supply of hydraulic pallate truck Notice 26/06/2019 PDF
7 Quotation for Purchase of Camera for Ortho O.T. of Shri Saibaba Hospital, Shirdi. Quotation 26/06/2019 PDF
8 निविदा/दारपत्रक मागणी (श्री साईबाबा महाविद्यालय) Quotation 26/06/2019 PDF
9 Sai knowledge Park Corrigendum 26/06/2019 PDF Click
10 साईआश्रम भक्तनिवास ळ साईधर्मशाळा बेडशीट , उशी कव्हर धुणे/इस्तरी करणे, टॉळेऱ धुळून ड्रायर करणे, चादर ळ गादीच् या खोली धुणे तसेच भक्तांचे कऩडे ऴुक क आकाुनन धुणे/इस् री कुनन देणे या कामासाठीची ई निनशळदा. E-Tender 24/06/2019 PDF, PDF, PDF Click
11 Quotation for Purchase of LED Headlight for ENT O.P.D. of Shri Sainath Hospital Quotation 24/06/2019 PDF
12 संस्‍थान बसेसच्‍या सिटांकरीता कापडी खोळी शिवणे कामी दरपत्रके मिळणे कामी Quotation 22/06/2019 PDF
13 श्री साईनाथ रुणालयाकरीता सफेद लेस खरेदी करणेकरीता कोटेशन देणेबाबत. Quotation 22/06/2019 PDF
14 श्री साईनाथ रुणालयाकरीता सफेद लेस खरेदी करणेकरीता कोटेशन देणेबाबत. Quotation 22/06/2019 PDF
15 Quotation for Dental Material of Shri Saibaba Hospital, Shirdi Quotation 22/06/2019 PDF
Donation Live Darshan