Languages

  Download App

Tender Archived - 06/2024

Tender Archived - 06/2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 दरपत्रक मागणी Quotation 29/06/2024 PDF
2 श्री साईप्रसादालयातील डिश वॉशर मशीन करिता एक्झॉस्ट डक्ट बसविणे कामी कोटेशन देण्याबाबत Quotation 28/06/2024 PDF
3 Quotation for purcahse of Plumbing G.I. Material Quotation 28/06/2024 PDF
4 QUOTATION FOR ADOBE CREATIVE CLOUD AND SKETCH. Quotation 28/06/2024 PDF
5 Quotation invited for Printing Udi-Prasad envelop Quotation 25/06/2024 PDF
6 श्री साईबाबा संस्थान मार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व सेवासुविधांची साई भक्तना माहिती होणेकामी माहितीपट (documentory) तयार करणेकामी कोटेशन पत्र देणे बाबत Quotation 25/06/2024 PDF
7 Notice Inviting Quotation for Providing and Fixing 80mm thick Paving Block near Bus Waiting Shed at Shri Sai Prasadalya for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 25/06/2024 PDF
8 Notice Inviting Quotation for Providing and Fixing PVDF Double Coated Tensile Fabric of 750 GSM for Existing Bus Waiting Shed at Shri Sai Prasdalaya for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.. Quotation 25/06/2024 PDF
9 Quotation for Purchase of 12V-18 AH SMF Battery. Quotation 24/06/2024 PDF
10 Quotation for Supply ,installation and commissioning of split AC Quotation 17/06/2024 PDF
11 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे सीसीटीव्ही कंट्रोल सेल या विभागाकरीता आवश्यक असणारे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य पुरविणेकामीदरपत्रके मागविणेत येत आहेत Quotation 13/06/2024 PDF
12 एम एस मटेरियल खरेदी करणेकामी 12/06/2024 PDF
13 कार्यालयीन जनरल स्टेशनरी साहित्य पुरविणे कामी दर पत्रक मागणी Quotation 10/06/2024 PDF
14 Purchase of O.T. Surgical, Cathlab & Cardiac O.T. and Neuro O.T. Material for Shri Saibaba & Sainath Hospital For The Year 2023-24. Re E-Tender 10/06/2024 PDF Click
15 Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi invites online Re-tender for the purchase of Tablet, Injection, Syrup, Ointment, Drop for Shri Saibaba & Shri Sainath Hospital from primary manufacturer / Importer / company authorized distributor Re E-Tender 10/06/2024 PDF Click