Languages

   Download App

Tender Archived - 12/2022

Tender Archived - 12/2022

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 Extension for Social Media Agency Appointment 28/11/2022 PDF
2 Regarding Calibration of RT PCR Lab Equipment of Shri Sainath Hospital,Shirdi from NABL Accreditation Companies 25/11/2022 PDF
3 कॅन्‍टीन विभागाकडील चहा कुपन पुस्‍तकांची छपाई करणेबाबत... Quotation 25/11/2022 PDF, PDF
4 बागकामासाठी खते व औषधे खरेदी Quotation 21/11/2022 PDF
5 Quotation for purchase of boiler burner sequence controller Quotation 19/11/2022 PDF
6 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय व लाडू निर्मिती विभागासाठी कडधान्य डाळी वार्षिक तसेच हरभरा दाळ तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत फेर ई-निविदा Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
7 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय ,लाडू निर्मिती कॅन्टीन व मंदिर विभागासाठी गूळ वार्षिक तसेच साखर तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
8 श्री साईबाबा संस्थान चे प्रसादालय व मंदिर विभागासाठी वनस्पती तूप वार्षिक तसेच खाद्यतेल तिमाही पद्धतीने पुरविणेबाबत फेर ई-निविदा Re E-Tender 17/11/2022 PDF Click
9 Purchase of Laboratory Kits for Shri Saibaba & Sainath Hospital in Covid - 19. E-Tender 17/11/2022 PDF Click
10 Appointment of Social Media Specialist Agency Quotation 16/11/2022 PDF
11 बगीचा विभागाकरीता लहान २४ HP ट्रॅक्‍टर व अवजारे खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र संस्‍थानचे संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणे बाबत.. Quotation 16/11/2022 PDF, PDF
12 भवानी शंकर अष्‍टगंध पावडर (पिवळा रंग) माहे- नोव्‍हेंबर-२०२२ ते मार्च २०२३ अखेर (०५ महिने) दर महिन्‍यास अंदाजे ६० किलो मागणीप्रमाणे Quotation 14/11/2022 PDF
13 संस्‍थान परिसर तसेच कनकुरी साठवण तलाव परिसरातील झाडांना गेरु व चुना लावून रंगकाम 14/11/2022 PDF
14 Quotation letter for M.S Collapsible Gate Quotation 14/11/2022 PDF
15 Quotation for UPS APC-600 VA Quotation 12/11/2022 PDF
Donation Live Darshan