Languages

   Download App

Tender Archived - 03/2024

Tender Archived - 03/2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 श्रीसाईसत्यव्रत पूजेकरिता विड्याची पाने खरेदीकामी दरपत्रके (कोटेशन) Quotation 27/02/2024 PDF
2 Tender notice for renovation of Mangalore tiles Dome Quotation 26/02/2024 PDF
3 मंदिर विभागासाठी द्वारकामाईतील धुनीसाठी रानशेणी गोवरी खरेदी दरपत्रक मागणी Notice 24/02/2024 PDF
4 Regarding quotation for repairing of old mattress Quotation 24/02/2024 PDF
5 Quotation for Xenon lamp 300 watt/15V Quotation 23/02/2024 PDF
6 Quotation form for Trend Micro Antivirus Quotation 22/02/2024 PDF
7 Amendment as per pre-bid for E tender for Medical Equipment (SSBH & SSH) Corrigendum 19/02/2024 PDF Click
8 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी कडील १०८ वाहनांचा दि.०१/०४/२०२४ ते दि.३१/०३/२०२५या एक वर्ष कालावधीकरीता विमा पॉलिसी नुतनीकरण करणे कामीचे दरपत्रक Quotation 16/02/2024 PDF, PDF, PDF, PDF
9 QUOTATION FOR PURCHASE OF CONSUMABLE ITEMS. Quotation 12/02/2024 PDF
10 श्री साईबाबा हॉस्पिटल (सुपर स्‍पेशालिटी) येथे औषध दुकान चालविणेविषयी ई-निविदा E-Tender 12/02/2024 PDF Click
11 SUPPLY OF 3 NOS 125 KVA DIESEL GENSET ON HIRE BASIS FOR SHRI RAMNAVAMI FESTIVAL -2024 (PERIOD - DT.16-04-2024 TO DT.18-04-2024) 09/02/2024 PDF
12 आरोग्य विभागासाठी स्वच्छता साहित्य पुरविण्याचे ई-निविदा E-Tender 09/02/2024 PDF Click
13 श्री साई प्रसादालय व कॅन्टीन विभागाकरिता लिक्विड सोप पुरविणे बाबत ई-निविदा E-Tender 09/02/2024 PDF Click
14 श्री साईबाबा उद्योग प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांकरिता कन्ज्युमेबल साहित्याची खरेदी दरपत्रक नोटीस Quotation 09/02/2024 PDF
15 छापील स्टेशनरी करिता दरपत्रक नोटीस Quotation 09/02/2024 PDF