Languages

   Download App

Tender Archived - 08/2018

Tender Archived - 08/2018

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 संस्‍थानचे श्री साईबाबा इंग्लिश मिडीयम स्‍कुल,शिर्डी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करीता शालेय साहित्‍य खालीप्रमाणे कागद छपाई करुन खरेदी करावयाचे असून त्‍याकरीता बंद काटेशन / दरपत्रक मागविण्‍यात येत आहे. Quotation 25/08/2018 PDF
2 संस्‍थानचे श्री साईबाबा इंग्लिश मिडीयम स्‍कुल,शिर्डी करीता खालीलप्रमाणे क्रीडा साहित्‍य खरेदी करावयाचे असून त्‍याकरीता कोटेशन / बंद दरपत्रके मागविण्‍यात येत आहे. Quotation 25/08/2018 PDF
3 Renovation of Roof Dome of Sainiwas Building by Replacing old Polycarbonate Sheets at Shirdi. Quotation 22/08/2018 PDF Click
4 श्री साईबाबा व श्री साईनाथ हॉस्‍पीटलकरीता बसविण्‍यात आलेल्‍या सांडपाणी प्रक्रिया संयत्राचे एक वर्ष कालावधीसाठी वार्षिक AMC/Operation & Maintenance देणेकरीता ई निविदा मागविणेत येत आहे. Quotation 20/08/2018 PDF
5 Regarding Quotation for Spare Part for (18kw, Make- M. Shah) Autoclave Machine Quotation 18/08/2018 PDF
6 Request for Proposal Of Buy-Back Existing EPABX System And Supply, Implementation, Installation, Commissioning, Maintenance And Operation Of New EPABX System, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi E-Tender 2018_SAI_335152_1 18/08/2018 PDF Click
7 Quotation for Purchase of Catract Set for Shri Saibaba Hospital, Shirdi Quotation 17/08/2018 PDF
8 सुपरस्ट्रक्‍चर पत्रा मंडप व इतर अनुषंगीक व्‍यवस्‍थेच्‍या कामासाठी ई-निविदा सूचना E-Tender 16/08/2018 PDF Click
9 ‘झिरो बजेट नैसर्गिक व अध्‍यात्मिक शेती तसेच विषमुक्‍त अन्‍न ’ यासाठी शेतक-यांचे २८ ऑगस्‍ट ते ०२ सप्‍टेंबर २०१८ सहा दिवसांचे निशुल्‍क निवासी शिबीर कार्यक्रमास सहा दिवसाकरीता भाडेतत्‍वावर साऊंड सिस्‍टीम ऑपरेटरसह Quotation 14/08/2018 PDF
10 १०० पानी श्री साईलीलादसरा शताब्‍दी विशेषांक दादर, मुंबई कार्यालय व शिर्डी कार्यालयाकडील प्रकाशने- विभागासाठी श्री समाधी शताब्‍दी वर्ष उत्‍सव-२०१८करिता श्री साईलीला व्‍दैमासिके (सप्‍टेंबर-आक्‍टोबर-२०१८) छपाई करुनपुरवठा कामाची ई-निविदा E-Tender 17/08/2018 PDF Click
11 प्रकाशने विभागासाठी साठा संपुष्‍टात आलेली संस्‍थान प्रकाशित प्रकाशने पुनर्मुद्रणविहीत पध्‍दतीने करणेच्‍या छपाई कामाचे ई- निविदाबाबत. E-Tender 17/08/2018 PDF Click
12 Quotation for Purchase Suction Machine of Shri Sainath Hospital Quotation 11/08/2018 PDF
13 Requirement of Plastic Dustbins & Rubber Mats for Shri Saibaba Hospital Quotation 10/08/2018 PDF
14 Quotation for Elisa Washer with UPS for Blood Bank of Shri Sainath Hospital Quotation 10/08/2018 PDF
15 Quotation for Purchase of Automatic Knife Sharpener for Shri Sainath Hospital. Quotation 09/08/2018 PDF