Languages

   Download App

Tender Archived - 03/2023

Tender Archived - 03/2023

क्रमांक Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
121 संस्थान मालकीच्या विविध क्षेत्रात ट्रॅक्‍टरच्या सहाय्याने मशागतीचे काम करून घेणे बाबत Quotation 30/12/2022 PDF
122 संस्थान मालकीच्या विविध जमिनीमध्ये जे.सी.बीच्या सहाय्याने कामे करून घेणे कमी वार्षिक दर पत्रक देणेबाबत Quotation 30/12/2022 PDF
123 शैक्षणिक संकुलाचे सन 2022 ते 2023 चे वार्षिक स्नेहसंमेलन याकरिता व प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमाकरिता साऊंड सिस्टम व्यवस्था ऑपरेटर सह भाडेतत्त्वावर पुरविणे काढून सीलबंद कोटेशन / निविदा मागवणे बाबत Quotation 29/12/2022 PDF
124 QUOTATION For Comprehensive Annual Maintenance Contract of Air Ventilation System & Exhaust System Installed at Sai Prasadalaya of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 29/12/2022 PDF
125 QUOTATION For Comprehensive Annual Maintenance Contract of Air Ventilation System & Exhaust System Installed at Sai Prasadalaya of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 29/12/2022 PDF
126 Quotation For Comprehensive Annual Maintenance Contract of Precision Type A.C. Plant Installled in Saitech Data Centre of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Quotation 29/12/2022 PDF, PDF
127 सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये संस्थांना कडील दैनंदिन वापराने खराब झालेल्या रिकामे तेल तुपाचे लहान-मोठे तोंडाचे खराब व चांगले डबे विक्री करणे कामी ई-निविदा मागवणेबाबत E-Tender 29/12/2022 PDF Click
128 श्री साईबाबा महाविद्यालय-पाठ्यपुस्तके खरेदी करीता दरपत्रक मागणी बाबत Quotation 27/12/2022 PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
129 नवीन दर्शन रांग प्रकल्प स्वच्छतेच्या कामासाठी मशिनरी खरेदी कमी दरपत्रके मागविणे बाबत Quotation 26/12/2022 PDF
130 QUOTATION FOR APPOINTMENT OF AUDIT FIRM FOR CONDUCTING AUDIT OF ALL ELECTRICAL DEDSTOCK MATERIAL AND CONSUMABLE MATERIAL AS PER RECORD OF ELECTRICAL DEPARTMENT, SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI Quotation 26/12/2022 PDF, PDF
131 Quotation for AIO desktop Quotation 23/12/2022 PDF
132 श्री साईबाबा इंग्लिश मेडीयम स्‍कुल, वार्षिक स्‍नेहसंमेलन २०२३ करीता शैक्षणिक व क्रीडा साहीत्‍य पारीतोषिक खरेदी दरपत्रक 23/12/2022 PDF
133 Purchase of Wheat,Rice Harbardal,Sugur E-Tender 2022_SAI_860339_1 20/12/2022 PDF Click
134 Purchase of Tea Powder & Coffee E-Tender 2022_SAI_860327_1 20/12/2022 PDF Click
135 Purchase of Spices E-Tender 2022_SAI_860313_1 20/12/2022 PDF Click
Donation Live Darshan