Languages

  Download App

Tender Archived - 01/2020

Tender Archived - 01/2020

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
31 Quotation invited from Mechanical Department Quotation 08/01/2020 PDF
32 द्वैमासिक पाकीट छपाई साठी ई -निविदा E-Tender 08/01/2020 PDF Click
33 श्री साईबाबा रुग्णालयातील वॉर्ड /ओ टी मधील खिडकी व पार्टीशन करीत पडदे बसवून मिळणे बाबत दरपत्रक Quotation 07/01/2020 PDF
34 नवीन दूरध्वनी यंत्रणेचा ठिकाणीचे सेर्व्हरला मैण्टिनान्स फ्री अर्थिंगचे काम Quotation 06/01/2020 PDF