Languages

   Download App

Archived Tenders 2023

Archived Tenders 2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
91 Pesticides (For Spray work) Quotation 04/08/2023 PDF
92 Rubbri Hand Gloves Quotation 04/08/2023 PDF
93 Liquid Soap Quotation 04/08/2023 PDF
94 B.H.C./ Folydol powder Quotation 04/08/2023 PDF
95 Cleaning Powder Quotation 04/08/2023 PDF
96 ust Pan- with Brush Quotation 04/08/2023 PDF
97 SANITATION_Material Quotation 04/08/2023 PDF, PDF
98 श्री साईसच्चरित्र पारायण सोहळा -2023 कार्यक्रमासाठी साईआश्रम भक्तनिवास येथील टेन्साइल फॅब्रिक शेडमध्ये आयोजित करणेसाठी मंडप व इतर अनुषंगिक व्यवस्था उभारणे कामाचे सीलबंद दरपत्रक देणेबाबत Quotation 03/08/2023 PDF
99 सामुदायीक श्री साई सच्‍चरीत पारायण सोळ्याकरीता साऊंड सिस्‍टीम व्‍यवस्‍था ऑपरेटरसह भाडेतत्‍वावर पुरविणेकामी सिलबंद कोटेशन/निविदा मागविणे बाबत.. 03/08/2023 PDF
100 “ श्री साईसच्‍चरीत्र पारायण सोहळा -२०२३ ” निमीत्‍त साईआश्रम भक्‍तनिवास येथील पारायण मंडपात०८ दिवसांकरीता ०२ नग LED Wall Screen भाडेतत्‍वावर बसविणेकामी दरपत्रके मागविण्‍यात येत आहे Quotation 02/08/2023 PDF
101 लिक्विड क्लोरीन गॅस सिलेंडर खरेदी खरेदी कामी जेम पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेश प्रथम मुदतवाढ Quotation Liquid Chlorine Gas Cylinder Tender GEM/2023/B/3721236 Extension 02/08/2023 PDF
102 बिस्किटे खरेदी GEM पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेश प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत Quotation Biscuit Purchase Tender GEM/2023/B/3709874 Extension 02/08/2023 PDF
103 श्री साईबाबा संस्थानचे श्री साईबाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ रुग्णालयातील विविध सूचना व मार्गदर्शन करणारे फ्लेक्स बोर्ड बॅनर व ऍक्रेलिक बोर्ड चे दर पत्रक मिळण्याबाबत Quotation 29/07/2023 PDF
104 Supply & Installation Regarding purchase of controller and related spares in synchronizing panel of 320 kVA Cummins Make generator for Shri Saibaba Sansthan Trust,Shirdi Quotation 27/07/2023 PDF
105 Compatible battery for Maquet Ventilator(Servo S/I) Quotation 24/07/2023 PDF