Languages

   Download App

Archived Tenders 2024

Archived Tenders 2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
1 Quotation for board and stickers Quotation 06/04/2024 PDF
2 Quotation for Computer / Printer Consumable. Quotation 03/04/2024 PDF
3 Quotation Invited for purcahse of rugger bag for mercurial B.P. Apparatus Quotation 29/03/2024 PDF
4 Tender for Mobile Jamer Ext-01 Quotation 26/03/2024 PDF
5 लाँड्री विभागाकरता केमिकल खरेदीसाठी कोटेशन Quotation 25/03/2024 PDF
6 rolling shutter inquiry letter Quotation 23/03/2024 PDF
7 -Quotation for Purchase of Airconditioning unit Spare Parts. Quotation 18/03/2024 PDF
8 सन दोन हजार 2024-25 करिता मध्यवर्ती भंडारा विभागासाठी हमाली कामाचे दर पत्रकांबाबत Quotation 16/03/2024 PDF
9 फुुुुुुलांंचे बुके व बंच पुरविणेकामी वार्षिक दरपत्रके 28/02/2024 PDF
10 फुलांचे बुके,बंच पुरवणे तसेच फुल सजावटीचे वार्षिक दर देण्याबाबत 16/03/2024 PDF
11 House Keeping Work Including Outsource Labour, Machinery etc. Dwarawati Bhaktaniwas E-Tender 16/03/2024 PDF Click
12 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांचे करिता 24 port swicth पुरविणे कामी दरपत्रक मागवण्यात येत आहे Quotation 15/03/2024 PDF
13 नवीन जनरेटर रूम कॉरिडॉर मधील मोकळ्या जागेत जनरेटर स्थलांतरित करणे कामी काँक्रीट फाउंडेशन तयार करणे व शेड उभारणी करणे कामी कोटेशन देणे बाबत Quotation 15/03/2024 PDF
14 Tender document for Purchase of Mobile Jammer E-Tender 15/03/2024 PDF Click
15 अग्निशमन वाहनांचे फायर इंजिन व पी.टी.ओ. ची सर्व्‍हीसींग करणेबाबत Quotation 12/03/2024 PDF