Languages

   Download App

Archived Tenders 2023

Archived Tenders 2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
16 Supply,fabrication & installation of M.S. Collapsible gate at Sai Dharmashala Quotation 09/03/2023 PDF
17 Purchase of computer peripherals at Sr. College Quotation 09/03/2023 PDF
18 साई आश्रम श्री साईबाबा भक्त निवास व साई धर्मशाला भक्त निवास स्थान येथे तात्पुरते स्वरूपात उभारलेल्या मंडपात भाडोत्री तत्वावर कुलर्स कोटेशन देण्याबाबत Quotation 08/03/2023 PDF
19 Quotation for purchase microscope lamp for Shri Saibaba Hospital,Shirdi Quotation 08/03/2023 PDF
20 श्री साईनाथ हॉस्पिटल बिलिंग विभागाकरीता आवश्यक असणारे बुक खरेदी कमी कोटेशन मागवणे बाबत Quotation 08/03/2023 PDF
21 Supply of electrical material for wiring at fire fighting vehicle parking shed for Shri Saibaba Sansthan Trust,Shirdi Quotation 08/03/2023 PDF
22 विड्याची पाने - दरपत्रक Quotation 07/03/2023 PDF
23 पाणी पुरवठा विभागाकरिता सन 2023 2024 बारा महिन्याचे कालावधीसाठी प्लंबिंग पावडर, फेरिक आलम व गॅस सिलेंडर खरेदी करणे करीता आधारभूत किंमत ठरविण्यासाठी दरपत्रक (Budgetary Quotation) Quotation 07/03/2023 PDF
24 AN APPEAL TO LADDU CONTRACTORS Quotation 07/03/2023 PDF
25 E-tender from Publication dept. E-Tender 07/03/2023 PDF Click
26 Tender for Udi Chalni Quotation 07/03/2023 PDF
27 ०२ नग LED Wall Screen भाडेतत्त्वांवर बसिवणेकामी दारपत्रके मागिवण यात येत आहे Quotation 07/03/2023 PDF
28 Supply of Fan Winding Wire & Other Electrical Material for Shri Saibaba Sansthan Trust,Shirdi Notice 06/03/2023 PDF
29 ई-निविदा सूचना - श्री साई प्रसादालय E-Tender 10/03/2023 PDF Click
30 संस्‍थानचे १०७ वाहनाचे सन २०२३-२४ दि.०१/०४/२०२३ ते दि. ३१/०३/२०२४ या कालावधी करीता विमा पॉलिसी नुतनीकरण करणे कामी दरपत्रके मागविणेचे पत्र Quotation 03/03/2023 PDF, PDF
Donation Live Darshan