Languages

   Download App

Archived Tenders 2023

Archived Tenders 2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
46 Quotation for 20 Watt LED tube light battan Quotation 20/02/2023 PDF
47 Quotation form of Hamali work for Central Store department Quotation 17/02/2023 PDF
48 Quoatation for purchase of Electrical material Quotation 16/02/2023 PDF
49 प्रकाशने विभागासाठी सन – २०२३ करिता साईलीला मराठी व हिंदी / इंग्रजी द्वैमासिके व अंक वितरणकामी पाकीटे छपाई करून पुरवठा करणेबाबतची ई-निविदा E-Tender 15/02/2023 PDF, PDF Click
50 SUPPLY OF 125 KVA DIESEL GENSET ON HIRE BASIS Quotation 14/02/2023 PDF
51 सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये संस्थांना कडील दैनंदिन वापराने खराब झालेल्या रिकामे तेल तुपाचे लहान-मोठे तोंडाचे खराब व चांगले डबे विक्री करणे कामी ई-निविदा मागवणेबाबत E-Tender 13/02/2023 PDF Click
52 Quotation for purchase of Anti Rabies injection for Shri Saibaba Hospital and Shri Sainath Hospital Quotation 13/02/2023 PDF
53 श्री साईबाबा महाविद्यालय- संगणक शास्त्र प्रयोग शाळेसाठी संगणक खरेदी दर पत्रक मागणी पत्र Quotation 10/02/2023 PDF
54 Providing & Erecting Water Proof Pandal for Ramnavami festival and Summer Season - 2023 at Shirdi. E-Tender 10/02/2023 PDF Click
55 Scrap Material Sale E-Tender 2023-24 E-Tender 09/02/2023 PDF Click
56 APPOINTMENT OF STOCK AUDIT FIRM FOR CONDUCTING AUDIT OF ALL ELECTRICAL DEDSTOCK MATERIAL AND CONSUMABLE MATERIAL AS PER RECORD OF ELECTRICAL DEPARTMENT, SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI Quotation 09/02/2023 PDF, PDF
57 साईलीला द्वैमासिक माहे जानेवारी फेब्रुवारी 2023 मराठी व हिंदी-इंग्रजी प्रत्येकी एक अंक छपाई कामी दरपत्रके मागविणे बाबत Quotation 08/02/2023 PDF
58 Quotations Notice for Supply of 2 pole RCCB & Other Electrical Material for Shri Saibaba Sansthan Trust,Shirdi Quotation 08/02/2023 PDF
59 Quotation for purchase of Refrigerator stand Quotation 08/02/2023 PDF
60 Quotation for purchase of COA Stent On Consignment Basis for Shri Saibaba Hospital, Shirdi. Quotation 06/02/2023 PDF
Donation Live Darshan