Languages

  Download App

Tender Archived - 06/2023

Tender Archived - 06/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
16 आटा व बेसन गिरणीचे जाते टाकणे व नवीन जाते बसविणे कामी कोटेशन देणे बाबत Quotation 06/06/2023 PDF
17 मंदिर विभागाकरिता दैनंदिन श्री साईसत्यव्रत पूजा करिता विड्याचे पाने खरेदी कामे दरपत्रक मागणी 06/06/2023 PDF
18 दरपत्रक - रानशेणी गोवारी Quotation 05/06/2023 PDF
19 डायरी व कॅलेंडर्स २०२४ साठी, अंदाजे दर मिळणेकामी Notice 02/06/2023 PDF
20 Regarding Quotation of medical gas pipe line work for Neuro OT. Quotation 02/06/2023 PDF
21 Quotation notice for MPLS connectivity Quotation 02/06/2023 PDF
22 कन्झ्युमेबल साहित्याचे दर पत्रक बाबत Quotation 01/06/2023 PDF
23 झेरॉक्स मशीन खरेदी करणे कामी दरपत्रक मागविणे बाबत Quotation 01/06/2023 PDF
24 साई आश्रम भक्तनिवास व साई धर्मशाळा बेडशीट, उशी कव्हर धूणे व इस्त्री करणे, टॉवेल धुवून ड्रायर करणे, सोलापूर चादर धुणे, चादर(ब्लॅकेट)धुणे व गादीच्या खोळी धुणे कामासाठीची ई-निविदा. E-Tender 05/06/2023 PDF Click