Languages

   Download App

Tender Archived - 08/2023

Tender Archived - 08/2023

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
31 Liquid Soap Quotation 04/08/2023 PDF
32 B.H.C./ Folydol powder Quotation 04/08/2023 PDF
33 Cleaning Powder Quotation 04/08/2023 PDF
34 ust Pan- with Brush Quotation 04/08/2023 PDF
35 SANITATION_Material Quotation 04/08/2023 PDF, PDF
36 श्री साईसच्चरित्र पारायण सोहळा -2023 कार्यक्रमासाठी साईआश्रम भक्तनिवास येथील टेन्साइल फॅब्रिक शेडमध्ये आयोजित करणेसाठी मंडप व इतर अनुषंगिक व्यवस्था उभारणे कामाचे सीलबंद दरपत्रक देणेबाबत Quotation 03/08/2023 PDF
37 सामुदायीक श्री साई सच्‍चरीत पारायण सोळ्याकरीता साऊंड सिस्‍टीम व्‍यवस्‍था ऑपरेटरसह भाडेतत्‍वावर पुरविणेकामी सिलबंद कोटेशन/निविदा मागविणे बाबत.. 03/08/2023 PDF
38 “ श्री साईसच्‍चरीत्र पारायण सोहळा -२०२३ ” निमीत्‍त साईआश्रम भक्‍तनिवास येथील पारायण मंडपात०८ दिवसांकरीता ०२ नग LED Wall Screen भाडेतत्‍वावर बसविणेकामी दरपत्रके मागविण्‍यात येत आहे Quotation 02/08/2023 PDF
39 लिक्विड क्लोरीन गॅस सिलेंडर खरेदी खरेदी कामी जेम पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेश प्रथम मुदतवाढ Quotation Liquid Chlorine Gas Cylinder Tender GEM/2023/B/3721236 Extension 02/08/2023 PDF
40 बिस्किटे खरेदी GEM पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेश प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत Quotation Biscuit Purchase Tender GEM/2023/B/3709874 Extension 02/08/2023 PDF