Languages

  Download App

Tender Archived - 07/2024

Tender Archived - 07/2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
16 पाणीपुरवठा विभागासाठी फायबर नळ खरेदीचे दरपत्रक Notice 05/07/2024 PDF
17 लेखाशाखे करिता व्हाऊचर्स, विशिष्ठ देणगी फॅार्म्स व इतर किरकोळ छपाईकामी दरपत्रक मागणी 05/07/2024 PDF
18 पाणीपुरवठा विभागाकडील वाइंडिंग वायर वार्षिक दराने खरेदीचे दरपत्रक Quotation 05/07/2024 PDF
19 नवीन पेशंट ड्रेस खरेदिकामी निविदा Quotation 04/07/2024 PDF
20 Quotation for Purchase of 12V-18 AH SMF Battery Quotation 03/07/2024 PDF
21 Purchase of Schiller Patient Monitor Compatible Accessories. Quotation 02/07/2024 PDF
22 manufacturing and installation of collapsible gate Quotation 02/07/2024 PDF
23 Quotation for Purchase of Stainless Steel Bain Marie Quotation 02/07/2024 PDF
24 रोलिंग शटर्स तयार करून बसवणे कामे कोटेशन देणे बाबत Quotation 02/07/2024 PDF
25 सायन्‍स मटेरिअर कोटेशन / दरपत्रक मागणी बाबत Quotation 02/07/2024 PDF
26 Quotation for Supply of Quality Assurance test service for Radiology Equipment’s Quotation 02/07/2024 PDF
27 पावसाळयाचे कालावधीसाठी तसेच श्री गुरुपौर्णिमा उत्सव -२०२४निमित्त साईभक्तांचे सिुवधेकरीता मंडप व इतर आनुषंगिक व्यावस्था उभारणेकामी. E-Tender 02/07/2024 PDF Click
28 Tender document for Purchase of Kiosk E-Tender 01/07/2024 PDF Click
29 दरपत्रक मागणी Quotation 29/06/2024 PDF
30 श्री साईप्रसादालयातील डिश वॉशर मशीन करिता एक्झॉस्ट डक्ट बसविणे कामी कोटेशन देण्याबाबत Quotation 28/06/2024 PDF