Languages

  Download App

Tender Archived - 07/2024

Tender Archived - 07/2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
121 E-Tender for Supply of Biscuits to Canteen Dept.of Shri Saibaba Sansthan E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF Click
122 Quotation form for Trend Micro Antivirus Quotation 22/02/2024 PDF
123 सन २०२४-२०२५ या एक वर्षासाठी (दि.०१/०५/२०२३ ते ३०/०४/२०२५) या एक वर्ष कालावधीकरीता संस्‍थानचे साईबाबा भक्‍तनिवासस्‍थान, साईप्रसाद निवासस्‍थान व व्‍दारावती भक्‍तनिवास या तीनही विभागाकडील इमारतीमध्‍ये व परिसरात पेस्‍ट कंट्रोल करुन देणेकामी ई -निविदा E-Tender 22/02/2024 PDF Click
124 श्री साईबाबा संस्थानचे लाडू व बर्फी प्रसाद निर्मिती विभागासाठी मोतीचूर बुंदी लाडू व बर्फी प्रसाद उक्त्या मजुरी दराने तयार करणे, उत्पादनाची तारीख व किंमत इत्यादींच्या शिक्ख्यासह मागणीप्रमाणे लाडू पाकिटे पॅकिंग करून देणे व संस्थांचे उत्सव कालावधीत मिष्टान E-Tender 26/02/2024 PDF, PDF Click
125 संस्थान प्रकाशित विविध ८ प्रादेशिक भाषेतील श्री सद्गुरु साईनाथ सगुनापासना आरतीचे पुस्तके पुनर्मुद्रण करून पुरवठा करणे बाबतची ई - निविदा E-Tender 21/02/2024 PDF Click
126 श्री साईबाबा भक्‍तनिवास (५०० खोल्‍या) इमारतीचे दक्षिण-पश्चिमेकडील बाजूस असलेल्‍या वाहन पार्कींगमध्‍ये बसची प्रतिक्षा करणारे भक्‍तांचे ऊन, वारा व पाऊसापासून संरक्षण होणेकामी टेन्‍साईल फॅब्रिक शेड उभारणे. E-Tender 21/02/2024 PDF Click
127 Purchase of Annual Stationery for the year 2023-24 for Shri Saibaba & Shri Sainath Hospital, Shirdi. 21/02/2024 PDF, PDF Click
128 Design, Supply, Fabrication & Erection of PVDF Double Coated Tensile Fabric Roofing Shed at Shri Saibaba Darshan Queue Complex at Shirdi. E-Tender 19/02/2024 PDF Click
129 Amendment as per pre-bid for E tender for Medical Equipment (SSBH & SSH) Corrigendum 19/02/2024 PDF Click
130 Providing and Fixing WPC Design Board for sloping chajja of buildings in temple premises at Shirdi E-Tender 19/02/2024 PDF Click
131 Civil work for proposed two wheeler parking for Sansthan staff in open space between east side compound and sulabha shouchalaya building and construction of compound wall on east side boundary. E-Tender 19/02/2024 PDF, PDF Click
132 Design, Supply, Fabrication & Erection of PVDF Double Coated Tensile Fabric Roofing Shed at Shri Saibaba Darshan Queue Complex at Shirdi. E-Tender 17/02/2024 PDF Click
133 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी कडील १०८ वाहनांचा दि.०१/०४/२०२४ ते दि.३१/०३/२०२५या एक वर्ष कालावधीकरीता विमा पॉलिसी नुतनीकरण करणे कामीचे दरपत्रक Quotation 16/02/2024 PDF, PDF, PDF, PDF
134 QUOTATION FOR PURCHASE OF CONSUMABLE ITEMS. Quotation 12/02/2024 PDF
135 श्री साईबाबा हॉस्पिटल (सुपर स्‍पेशालिटी) येथे औषध दुकान चालविणेविषयी ई-निविदा E-Tender 12/02/2024 PDF Click