Languages

   Download App

Archived Tenders 2024

Archived Tenders 2024

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
46 Construction of Generator Room At Sai Palkhi Niwara, Nighoj, Tal.: Rahata, Dist.: Ahmednagar for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. E-Tender 23/02/2024 PDF Click
47 E-Tender for Purchase of paper bags E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
48 E-Tender for Purchase of Tea,Coffee E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
49 E-Tender for Purchase of Toned Milk for 4 Quaters E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
50 E-Tender for Purchase of Rice,Sugar,Harabara Dal for Ladu Dept. E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
51 E-Tender for Purchase of Patrawal E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
52 E-Tender for Supply of Edible Oil E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
53 E-Tender for Supply of Water Bottle E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
54 E-Tender for Supply of Groceries,Grains,Pulses,Dry Fruits Pulses,Vegetable Ghee E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF Click
55 E-Tender to Supply of Paper Cup to Canteen Dept. E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF Click
56 E-Tnder of Supply of Spices to Shri Sai Prasadalaya Dept. E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF, PDF Click
57 E-Tender for Supply of Biscuits to Canteen Dept.of Shri Saibaba Sansthan E-Tender 23/02/2024 PDF, PDF Click
58 Quotation form for Trend Micro Antivirus Quotation 22/02/2024 PDF
59 सन २०२४-२०२५ या एक वर्षासाठी (दि.०१/०५/२०२३ ते ३०/०४/२०२५) या एक वर्ष कालावधीकरीता संस्‍थानचे साईबाबा भक्‍तनिवासस्‍थान, साईप्रसाद निवासस्‍थान व व्‍दारावती भक्‍तनिवास या तीनही विभागाकडील इमारतीमध्‍ये व परिसरात पेस्‍ट कंट्रोल करुन देणेकामी ई -निविदा E-Tender 22/02/2024 PDF Click
60 श्री साईबाबा संस्थानचे लाडू व बर्फी प्रसाद निर्मिती विभागासाठी मोतीचूर बुंदी लाडू व बर्फी प्रसाद उक्त्या मजुरी दराने तयार करणे, उत्पादनाची तारीख व किंमत इत्यादींच्या शिक्ख्यासह मागणीप्रमाणे लाडू पाकिटे पॅकिंग करून देणे व संस्थांचे उत्सव कालावधीत मिष्टान E-Tender 26/02/2024 PDF, PDF Click