Languages

   Download App

Archived Tenders 2022

Archived Tenders 2022

No. Title Tender type Tender Ref No Date Of Issue Download eTender
16 QUOTATION NOTICE FOR SUPPLY OF SOUND SYSTEM MATERIAL Quotation 18/07/2022 PDF
17 सामुदायीक श्री साई सच्चरित पारायण सोळ्याकरीता साऊंर्ड सिस्टिम व्यवस्था भाडेतत्वावर पुरविणेकामी सीलबंद कोटेशन/निविदा मागविणे बाबत Quotation 18/07/2022 PDF
18 quotation for purchase of Single & Triple Blood Bag. Quotation 18/07/2022 PDF
19 Quotation Sound System Material Quotation 16/07/2022 PDF
20 साऊंड सिस्टम. व्यवस्था. ऑपरेटरसह. पुरविण्यासाठी. कोटेशन. Quotation 16/07/2022 PDF
21 Quotation for 5KVA Voltage Stabilizer of Shri Sainath Hospital,Shirdi Quotation 15/07/2022 PDF
22 पाणी पुरवठा विभागाकडील मोटार वाइंडिंग करीत लागणारी वाइंडिंग वैरेजिंग वार्षिकदाराने खरेदीचे दरपत्रिके 14/07/2022 PDF
23 श्रावण महिन्‍यातील श्री साईसच्‍चरीत पारायण सोहळा– २०२२ कार्यक्रम साई आश्रम भक्‍तनिवास येथे लोखंडी कॉलम व कैच्‍याचे नट बोल्‍ट फीटींग असलेला डोम टाईप मंडप व इतर अनुषंगीक व्‍यवस्‍था करणेकामाचे सिलबंद दरपत्रक देणेबाबत... 08/07/2022 PDF
24 Supply of 150 Sq.mm Cable & Other Electrical material for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 07/07/2022 PDF
25 साई निवास गेस्ट हाऊस इमारतीकरिता टॅंक खरेदी करणेकामी कोटेशन देणेबाबत Quotation 07/07/2022 PDF
26 Quotation invited Purchase of M S Material Quotation 06/07/2022 PDF
27 Quotation for supply installation and commissioning of split AC Quotation 06/07/2022 PDF
28 Quotation Notice Upload Sansthan Website Supply of Electrical Material for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi Quotation 01/07/2022 PDF
29 श्री साईबाबा महाविद्यालय शिर्डी - संदर्भ पुस्तके खरेदी साठी दरपत्रक मागणी Quotation 30/06/2022 PDF, PDF
30 Quotation notice for supply of CCTV material for Shri Sai Ashram Bhakt Niwas Quotation 30/06/2022 PDF
Donation